top of page

EESTI KICKBOXINGU FÖDERATSIOON
Kikkpoksivõistlustel manipuleerimise ennetamise kord

Kikkpoksivõistlustel Manipuleerimise ennetamise kord (edaspidi KMEK) põhineb Euroopa Nõukogu Spordivõistlustega Manipuleerimise Konventsioonil, Pealtvaatajate Vägivalla ja Huligaansuse Tõkestamise Spordivõistluste Ajal, Dopingu vastu võitlemise konventsioonil WADA, Korruptsiooni Kriminaalõiguse Konventsioonil ja Maailma Kikkpoksiorganisatsioonide Assotsiatsiooni (WAKO) reeglitel ja määrustel.
KMEK on kohustuslik igale Eesti Kickboxingu Föderatsiooni (edaspidi EKBF) eestvedamisel peetavatel võistlustel osalejale.

1. PÕHIMÕISTED
1.1. "Kasu"- raha (või selle ekvivalendi) otsene või kaudne laekumine või ülekandmine: väärtuslikud kingitused, mis tahes formaadis altkäemaksud, mitte materiaalsed eelised ja võimalused, võidud kihlveos ja totalisaatoril).
1.2. "Võistlus". Kõik kikkpoksivõistlused, mis toimusid EKBF egiidi all.
1.3. "Siseinformatsioon" - ​​igasugune võistlusega seotud konfidentsiaalne teave, välja arvatud üldkasutatav teave.
1.4. "Spordiklubi" on FKBE liige.
1.5. “Osavõtja” on isik, kes kuulub ühte alljärgmistest kategooriatest:
1.5.1. "Sportlane" - ülesantud ja võistlema registreerutud isik,
1.5.2. "Treener ja / või sportlase sekundant", kes ettevalmistas sportlast võistlusteks ja aitab tal neil esineda,
1.5.3. Võistluse "kohtunik", kes täidab mis tahes ametlikku funktsiooni kohtunike brigaadis,
1.5.4. "Arst" (või võistlust teenindava meditsiinimeeskonna liige), kes osutab võistlustel arstiabi,
1.5.5. “Promooter (võistluste korraldaja)", kes korraldab ja rahastab võistluse korraldamist (või isik, kes on rahalistes suhetes selle võistluste korraldajatega),
1.5.6. “Sportlase mänedžer” - isik, kes on rahaliselt seotud proffisportlasega lepinguga.

2. RIKKUMISED
2.1. TULEMUSTEGA MANIPULEERIMINE
Dopingu kasutamine, pakkumine, dopingu kasutamise või pakkumise kavatsemine võistlusteks valmistumisel või võistluste ajal.

Mis tahes õiglase mängu (Fair Play) spordikoodeksi rikkumine. Sportlase tahtlik kaotus võitlustel, ei võidelnud täie jõuga, eesmärgil tahtlikult lubada vastasele pääsega järgmisse vooru või saada kõrgema väärtusega medal.

Reeglite jõhker rikkumine sportlase poolt, mille tulemuseks võib olla vastase vigastus ja matši enneaegne lõpp, treeneri / sekundi ja tema meeskonna liikmete sobimatu käitumine, võistluste läbiviimise takistamine ning kikkpoksi ja EKBF hea maine diskrediteerimine (vt ka WAKO General Rules art 3.7.2., 3.8.5., 5.1.; WAKO Ring Sport General Rules artikkel 8.4.4.)

Kohtunik, kes teadlikult ja sõnaselgelt eelistab ühte sportlast, annab vastasele ebamõistlikke ametlikke hoiatusi või diskvalifitseerib teda, teeb ebamõistlikke otsuseid nokdaunide ja nokautide osas või lõpetab võitluse varakult (WAKO lisa 27. lisa).

Küljekohtunik, kes annab põhjendamatult punkte selgelt kaotajale või ei anna punkte ilmselgelt võiduka sportlasele.

Võistluse arst, kes peatab põhjendamatult võitluse vigastuste tõttu või viivitades tatamialadel arstiabi osutamise ajaga.
Võistluste aruandluse moonutamine või tahtlik muutmine, nokdaunide märge tahtlik peitmine. Sportlase meditsiiniliste andmete võltsimine, registreerimisel sportlase tegeliku kaalu võltsimine, sportlase positsiooni muutmine stardiprotokollis, kasu saamise eesmärgil.

Mis tahes kasumi pakkumine, saamine või kavatsus saada saada või pakkuda altkäemaks mis tahes kujul, vt punkt 1.1.) kasumi nende rikkumiste eest.

2.2. KORRUPTSIOON
Võistluse ametniku (või selle promootori) positsiooni kasutamine kikkpoksimatši või võistluse tulemuse mõjutamiseks.

2.3. SISEMINE INFORMATSIOON
Sisemise informatsiooni kasutamine ja edastamine (sportlase tervisekontrolli tulemused, kohtunikekogu konfidentsiaalsed otsused jne)

2.4. RIKKUMISTE KOHTA INFO VARJAMINE
Punktides 2.1., 2.2. ja 2.3. nimetatud rikkumiste kohta info varjamine.

2.5. KOOSTÖÖST KEELDUMINE
Koostööst keeldumine vastavalt KMEK-le.

3. MENETLUS
3.1. Teave KMEK rikkumise või rikkumiskatse kohta tuleb viivitamatult edastada võistluse peakohtunikule, protokollida ja esitada vastava EKBF komisjoni menetlemiseks.
3.2. Teave võib pärineda konkreetselt võistlusel osalejalt, pealvaatajalt, teave võib olla ametlik või konfidentsiaalne (sh anonüümne).
3.3. EKBF vastav komisjon otsustab, kas alustada juhtunu uurimist või keelduda sellest.
3.4. Menetluse ajal peatatakse osaleja õigused kuni asjakohase otsuse tegemiseni.

4. SANKTSIOONID  
4.1. Ametliku hoiatuse väljastamine EKBF juhatuse poolt.
4.2. Rahatrahv.
4.3. Diskvalifitseerimine.
4.4. Juhtumi kohtusse andmine.

FINANTSKULUD
EKBL Treenerite kogu või EKBL Kohtunike kogu (sõltuvalt sellest, milline komisjonidest peab menetlema KMEK-i rikkumist) määrab menetluse eest rahalise hüvitise suuruse (ja / või kohtukulud) ning EKBF-le osavõtja poolt tekitatud kahjumi.

KERGENDAVAD VÕI RASKENDAVAD ASJAOLUD
Raskendavad asjaolud
- koostööst keeldumine
- süüdlasel juba olid KMEK-ga seotud sanktsioonid
- süüdlane sai koos KMEK rikkumisega rikkus ka teisi WAKO reegleid ja sai selle eest kasumi.

Kergendavad asjaolud
- aktiivne koostöö KMEK rikkumiste menetlusel
- KMEK rikkumise õigeaegne vabatahtlik tunnistamine

- lapse- või noorpõlv, kogemuste puudumine ja allumine täiskasvanu mõjule.
Käesolev kord (KMEK) kehtib kõigi EKBF egiidi all peetavate võistluste osavõtja kohta (vt punkt 1.5.). Iga osavõtja kuulub automaatselt selle korra alla seetõttu, et ta osaleb võistlusel, ette valmistab nendeks võistlusteks või teenindab neid.

Iga võistluse osavõtja vastutab isiklikult selle korra täitmata jätmise eest ja selle eest, et ta ei ole selle korra olemasolust teadlik (teadmatus ei vabasta vastutusest), samuti teab ta, et selle korra eiramine võib kaasa tuua rahalise ja isegi kriminaalvastutuse.

Iga osavõtja suhtes kehtivad EKBF Treenerite kogu ja EKBF kohtunike nõukogu otsused ja heaks kiitnud EKBF Juhatuse poolt. Vastavate komisjonide otsuste peale saab edasi kaevata Eesti Olümpiakomitee (EOK) spordieetika komisjoni ja vastavatesse WAKO komisjonidesse.

Teade käesoleva korra rikkumisest saadetakse otse osavõtjale, spordiklubile (või föderatsioonile), mille liige osavõtja on ja kes vastutab osavõtja kättesaadavuse eest asjakohase teate edastamisel.

Eesti Kikkpoksi Föderatsiooni juhatus
Vastu võetud 9.10.2020


 

bottom of page